Duchovní správci farnosti od r. 1640

Jakub Ignác Celler (1640 – 1652)
Jan Alois Polonius (1652 – 1658)
Jan František Duhoň (1658 – 1667)
Jan Ignác Bařinka (1667 – 1671)
Jan Karel Nicola (1671 – 1684)
Daniel Kirchner (1684 – 1691)
Jiří Skurek (1691 – 1711)
Vilém Laník (1771 – 1721)
Bernard Schumitzký (1721 – 1757) Za jeho působení byl na místě starého vyhořelého kostela ze 14. století postaven současný kostel sv. Vavřince, a to v letech 1736 – 1741.
František Antonín Podstatský (1757 – 1780)
František Stárek (1780 – 1809) Postavil roku 1783 – 1784 nynější faru. Zemřel v Hluku ve věku 86 let.
Rafael Tučapský (1809 – 1839) Za něho r. 1822 vyhořel stávající kostel. Na konci života byl slepý a zemřel v Hluku ve věku 80 let.
Matouš Kretschmer (1839 – 1878) Nechal postavit v roce 1840 dříve vyhořelé hospodářské budovy. V r. 1854 byla provedena generální oprava kostela, poněvadž se ukázalo významné poškození klenby. Roku 1842 byl zrušen hřbitov kolem kostela. P. Kretschmer zemřel v Hluku.
František Martilík (1878 – 1914) V době jeho působení v r. 1899 byla přestavena věž, a opatřena novou měděnou cibulovitou střechou. Původně byla kostelní věž hranolovitá, jako bývá na hradech. F. Martilík zemřel v Hluku.
Karel Vratislav Fidelis Namyslov (1914 – 1938) Nechal zavést elektrické osvětlení. Jako první hlucký farář se stal kanovníkem. Zemřel 22. 12. 1938.
Ignác Černík (1938 – 1950) V 50. letech neohroženě bojoval proti zvůli komunistického režimu. Poté co přečetl z kazatelny pastýřský list útočící na vládnoucí bolševickou garnituru, byl na něho vydán zatykač. Když ho přišla STB zatknout, podařilo se mu uniknout. Z Rakouska, kam ho tajně převezli přátelé, se dostal do Argentiny. Tam také zemřel.

Josef Popelka (1950 – 1958)

Josef Pastušan (1958 – 1990)

Pavel Zíbal (1990 – 1995) - V r. 1991 bylo přistaveno sociální zařízení a zaveden vodovod do sakristie. Roku 1993 se prováděla úprava okolí kolem kostela a před farou. V r. 1994 byla nově pokryta střecha na kostele. Dále byly upraveny zvony na elektrický pohon a obnovena fasáda kostela a fary s přispěním Městského úřadu v Hluku a ročníku 1944.

Jaroslav Kapuš (1995 – 24. 7. 2013) Od 1. července 1995 ustanoven jako kaplan a od 1. 10. téhož roku jako administrátor v Hluku. Farářem od 1. 12. 2003 a od 1. 7. 2005 ustanoven místoděkanem děkanátu Uherské Hradiště. V r. 1996 zařídil nové osvětlení kostela, zvýšení presbytáře a položení mramorových schodů. V květnu 1996 byl kostel vymalován. Dále byla umístěna nová zpovědnice, sedes pro kněze, ministranty a nový nábytek do obou sakristií. Byla položena nová dlažba v presbytáři a osazeny nové dveře do sakristie za oltářem. V r. 1997 byl zbudován nový Boží hrob pod stávajícím betlémem. Také byla restaurována první freska sv. Cecílie nad varhanami. Byla položena nová střešní krytina na farní budově. Roku 1998 byla zrestaurována freska Nejsvětější Trojice, na které se objevily stopy po požáru z r. 1822, a fresky Nanebevstoupení Páně a Nanebevzetí P. Marie. Byla dokončena generální oprava varhan. Socha P. Marie nad Hlukem byla přesunuta na bezpečné místo. V r. 1999 byla dokončena poslední freska nad oltářem „ Andělský chór – Svatý, svatý, svatý“. Byla provedena oprava kanalizace kolem kostela, dlažby před kostelem a v okolí a oprava schodů u fary. Na konci roku byl posvěcen nový mramorový oltář. V roce 2000 byla upravena věž pro možnost vyhlídky až ke zvonům. Roku 2001 byl požehnán nový mramorový ambon na hody u příležitosti oslav výročí 260. let od posvěcení kostela. V r. 2002 bylo postaveno nové zádveří hlavního vchodu. V roce 2006 probíhalo budování nového Pastoračního centra a oprava zídky kolem farní zahrady. Roku 2007 byla provedena generální výměna rýn a okapů na celém kostele, oprava chodníků a nátěr soklu na kostele. V roce 2008 proběhla rekonstrukce varhan – výměna veškerých olověných trubiček za trubičky za PVC a změna dispozice nástroje do původní podoby. 2009 započala restaurování kostelních oken v lodi kostela 4ks figurálních oken a roku 2010 dokončení na jaře zbytek jedno okno presbytář v čele kůru a po bocích na kůru. Koncem ledna 2011 započalo restaurování hlavního oltáře, ostění do boční sakristie, kazatelny, sochy nad kazatelnou a svatostánku se dvěma adorujícími anděly. R. 2012 probíhalo restaurování dvou bočných oltářů Panny Marie a sv. Barbory. V roce 2013 se realizovala obnova sochy Panny Marie Lurdské a následně restaurováním sochy sv. Barbory na kterou otec Jaroslav sehnal finanční dotaci 100 000 Kč,- a tím vše končí. 21. 7. 2013 opouští naši farnost s rozhodnutí arcibiskupství olomouckého na nastupuje jako farář ve farnosti Prakšice.

Josef Janek (25. 7. 2013 – současnost) Bývalý spirituál kněžského semináře v Olomouci, kde měl na starosti budoucí kněze. Deset let působil jako farář ve Veselí nad Moravou. V Hluku byl oficiálně uveden do funkce duchovního správce farnosti 25. 7. 2013 děkanem otcem Janek Turkem, který otci Josefovi předal dekret od otce arcibiskupa Jana.