Kostel sv. Vavřince

Kostel Sv. Vavřince na údolní terase uprostřed obce vystavěl (po požáru r. 1736) r. 1741 Anton Erhard Martinelli na půdorysném rozvrhu úzce souvisejícím s chrámem v nedalekém Bánově. Za obnovy kostela r. 1854 byla provedena nástavba oratoře.
Jednotná podélná jednolodní stavba zbudována podél osy severovýchod-jihozápad, s odsazeným půlkruhově  ukončeným kněžištěm, k němuž v ose stavby přiléhá hranolová věž se zkosenými hranami a na jihovýchodní  straně čtyřboký útvar sakristie s oratoří v patře a s lodí obdélníkového půdorysu se zkosenými hranami a zaoblenými kouty. Hlavní  vstup do kostela v ose průčelí, boční v severozápadní zdi lodi. Kněžiště a loď jsou zaklenuty pruskými klenbami. Podvěží zaklenuto křížově, sakristie a oratoř plochostropě. V jihozápadní  části lodi kruchta, podklenutá pruskými klenbami nesenými hranolovými  pilíři. Ve střední části konvexně vypjatého parapetu zasazena kamenná kartuš, obsahující pamětní nápis o vzniku stavby r. 1741.
Zařízení kostela je jednotné z doby vzniku stavby, na němž se podílel sochař Ignác Morávek. Hlavní oltář se zděným sloupovým retabulem (tabernákl z 19. stol.) zdobený štukovými  plastikami;  ve střední nice figura duchovního patrona kostela, na bocích u paty sloupů sv. Roch, Václav, Florián a Vendelín, v nástavci letící andělé a okřídlené hlavičky andílků. V čelních koutech lodi se nachází dvojice protějškových oltářů. Jsou zdobeny štukovými sochami svatých, autorsky shodnými s hlavním oltářem, andílky a okřídlenými hlavičkami, ve vrcholu figurami andělů.  Mariánský oltář s novodobou sochou P. Marie a s původními  figurami sv. Markéty (?) a Apoleny. Oltář sv. Barbory s novodobou dřevořezbou v nice a na bocích s původními figurami sv. Jana Nepomuckého  a blahoslaveného Jana Sarkandera. K původnímu vybavení kostela náleží rovněž přízední kazatelna na vrcholu stříšky s alegorickou dřevořezbou církve, a truhlářsky  zpracovaná varhanní skříň, bohatě členěná do píšťalových skupin završených římsovým vlysem.
Ve věži jsou zavěšeny zvony. Zvon s reliéfním ornamentálním a nápisovým vlysem ulil snad mistr N. S. (druhé písmeno vytvarováno nepřesně) r. 1648, zvon s reliéfy Malé Kalvárie se sv. Magdalenou a sv.  Šimona a Judy, s ornamentálním a nápisovým vlysem ulil Jan Baltazar Grommeli v Ústí nad Labem r. 1707, dále umíráček s reliéfem Madony s dítětem a s nápisovým vlysem ulil Josef Dytrych r. 1964.

Interiér kostela: