Napínavé volby - Slovácké noviny, 13. 5. 1911

O činnosti učitele J. Uličného, jednatele hospodářského spolku uh. Ostrožského a F. T., místního zástupce v tomtéž spolku.

V únoru t. r. Přednášel učitel Uličný v Hluku o chovu dobytka. Po přednášce vyzval přítomné rolníky, aby přistoupili za člena spolku pro chov hovězího i vepřového dobytka s plemennou knihou, který hodlá založiti pro Hluk a okolí. Hlavní body stanov tohoto nového spolku uč. Uličný sám laskavě přečetl a přítomným vysvětlil a zápis členů byl hned proveden. Učitel Uličný členy spolku osobně přijímal a vlastnoručně do seznamu zanesl. Přihlásilo se na 70 členů. Počátkem března, když již počet členů byl zjištěn, přijel uč. Uličný do Hluku, aby provedl volbu výboru a předsednictva. Ale v tutéž chvíli, kdy se mělo přikročiti k volbě, vypukl na blízku oheň. Shromáždění členové se rozprchli a už se nesešli. Volba tedy vykonána nebyla. Po této nehodě dal učitel Uličný F. T. plnou moc, aby příští neděli volbou provedl. Týž ve své velkomyslnosti už napřed rozdal místa v předsednictvu a ve výboru mezi své věrné. Tentokráte se však velmi zklamal. Občané v té věci se mu rozhodně opřeli. Usnesli se učinit řádění F. T. v Hluku konec, a volbu provést dle svého, nikoliv dle F. T. předpisu. F. T. zapsané členy spolku v stanovenou neděli svolal k volbě. Učuv, že je zle, otálel s volbou dlouho do noci. Na přání velké většiny členů hlasováno lístky. Předseda, místopředseda, pokladník a jednatel lístky zvoleni. Ostatní členové výboru pro nedostatek času - bylo už přes 11 hodin v noci – zvoleni aklamací. Zvolení výborové ze strany F. T. vidouce, že jejich pánbíček F. T. věc rozhodně projel, volby nepřijali. F. T. sebral rychle stanovy a zbaběle utekl. Volba úplně provedena nebyla zásluhou F. T.! Pan A. Pospíšek, starosta, odebral se po neděli do Uh. Ostrohu k uč. Uličnému, podal mu zprávu o jednání F. T. a žádal o radu. Uč. Uličný nařídil p. Starostovi, aby volba byla znovu provedena sice tak, by každý člen výboru i předsednictva zvlášť byl volen. Stalo se. Volba dle nařízení učitele Uličného provedena. F. T. k volbě zvlášť pozván, nedostavil se. Jsa úplně poražen, odepřel vydat stanovy spolku správně zvolenému výboru. Ve své neskonalé moudrosti vzkázal nově zvolenému výboru: „Kdo chce stanovy mít, ať si je koupí.“ Výsledek druhé, správně vykonané volby byl sdělen p. A. Pospíškem, starostou a p. A. Mitáčkem, rolník č. 165, uč. Uličnému. Jmenovaní občané, kteří osobně u uč. Uličného byli, sdělili mu též, jak se zachoval F. T., kterému neběží o prospěch občanstva nýbrž vždy a ve všem jen o vlastní prospěch a o nadvládu v obci. Zpráva o neúspěchu F. T. učitele Uličného nějak dohřála. S pp. A. Pospíškem a A. Mitáčkem už ani mluvit nechtěl. Dal jim jen vyhýbavou odpověď. Mezi tím jednali oba páni o tom, jak by se volba přec ve prospěch F. T. provedla. Dva pašové z uh.-ostrožského spolku hospodářského se znamenitě dohodli. Dne 25. dubna t. r. Poslal F. T. tajného posla p. V. Bláhu s leistrem ke svým přívržencům, aby se večer nenápadně dostavili do hostince p. Fr. Svadbíka k třetí volbě. Nuž vida! Druhá správně provedená volba uznána Uličným a F. T. za neplatnou! Jak mocní to pánové v hospodářském spolku uh.-ostrožském. Tohlenc to jsou pěkné pořádky, uč. Uličný!? Všichni zapsaní členové spolku dozvěděli se o tomto úskoku Tesaříka a Uličného dřív než se Uličný přihrnul do Hluku. Rozhodně se, i bez pozvání, dostavili k třetí volbě! F. T., spatřiv v místnosti Fr. Svadbíka tolik nezvaných členů, hrůzou trnul, jak věc dopadne. Konečně vyšel z vedlejší místnosti a nejistým hlasem prohlásil: „Členové, kteří jste pozvaní, pojďte sem do vedlejší místnosti – budeme volit!“ Po tomto prohlášení čekali ostatní nezvaní členové trpělivě, co bude dále. Co se však nestalo! Nešťastnou či šťastnou náhodou musel Uličný z uzavřené vedlejší místnosti na stranu. Sotva vyklouzl volali ho občané k pořádku. Na dotaz „co se bude volit?“ odpověděl: „Výbor a předsednictvo spolku pro chov plemenného dobytka.“ Byv upozorněn členy téhož spolku, že volba již dávno dle jeho nařízení vykonána a jemu ohlášena byla, odpověděl: „Já o tom ničeho nevím.“ Panu starostovi A. Pospíškovi, tak p. A. Mitáčkovi do oči popřel, že u něho v záležitosti volby byli. Tato odpověď uč. Uličného vyvolala mezi přítomnými velkou bouři, která trvala do 11. hodin v noci. Pan uč. Uličný popřel členství těm lidem, které vlastnoručně do seznamu členů zanesl. Toto jednání, kterého se Uličný a F. T. na vážných občanech dopustili, se jim nevyplatilo. Každý z nich dostane svůj podíl. Tito lidé ukázali se jednou v pravém světle. Jak vidět nejde těmto dvěma pánům o prospěch členů hospodářského spolku, nýbrž jen o vlastní zájmy. Nejvyšší čas již jest, aby si celé okolí tohoto řádění Uličného a F. T. v uh.-ostrožském spolku hospodářském všimlo a jemu konec učinilo.
Členové