Spory předvolební a jiné - Slovácké noviny, 13. 12. 1911

Velmi smutným zjevem jest u nás neobvykle čilé udavačství občanů spoluobčany u c. k. hejtmanství, u c. k. berního referátu a u místního četnictva. Celé balíky podepsaných i nepodepsaných listů udavačských leží u jmenovaných úřadů. Ale nejen listy, volají c. k. úřady na naše občany nýbrž i občané sami a sice ti, kteří se za lepší mají. Mohli bychom některé jmény jmenovat. Dosud mlčíme. Přijde doba, kdy si s nimi promluvíme. Pohnutkou různých těch udání mnohdy přímo štvavých a zlomyslně lživých jest ponejvíce zklamaná ziskuchtivost, překažený osobní prospěch, a z nich plynoucí pomstychtivost. Co do udavačů praví německé přísloví: „Největší lump v kraji jest udavač.“ Toto nepěkné přísloví, které se týká udavačů zlomyslných, lživých, vystihuje věrně povahu osoby udavačovy. Ve čtvrtek týden byla v hostinci p. B. Druckmüllera zábava. K zábavě se dostavili též někteří starší občané. Kdo též přišel – F.T. Sotva přišel, nafackoval dvěma občanům p. Dufkovi a p. radnímu Soškovi. Aby ušel soudu, u kterého jinak stále trčí, pro tuto neobyčejnou surovost spáchanou před četným obecenstvem při veřejné zábavě, hned vhodil každému občanu po 10 korunách smířenou. Žádný však z veřejně potupených špinavého groše nepřijal. F.T. se ale dostalo řádného poučení o slušnosti. Takového kousku si nedovolí ani poslední ševcovský učeň! Aby se F.T. snad nezlobil, že jsme peníze za uštědřenou facku na stůl vyhozené nazvali špinavým grošem, poukážeme, jak si F.T. k penězům pomáhá. Z toho totiž pozná obecenstvo, jak náš věhlasný muž p. F.T. pracuje pro blaho svých spoluobčanů. Ještě minulého roku byl F.T. předsedou místní školní rady. Jako předseda zakoupil pro školu šicí stroj za 190 K. Stroj byl brzy na to prohlédnut a odhadnut znalcem šicích strojů na nejvyšší cenu 120 K. Tak uspořil p. předseda obci jen 60 K. Udělal to buď z velké chytrosti nebo ještě vetší hlouposti. Známe se. Týž pán pronajal od obce obhazovaní cestovních příkop. O tutéž práce se ucházeli chudí místní domkaři. Aby však práci dostal F.T. převzal ji za nižší cenu. Co se však nestalo? F.T. prodělal jen 27 K, které pak obci strhl. Teprve, když měla být podána žaloba na F.T. pro zadržení 27 K, zástupce F.T. advokát Dostal v Uh. Ostrohu obnos vyplatil. Bez žaloby sotva by byly peníze vyplaceny bývaly. Jako předseda družstva benzinového stroje nechal si Tesařík v F.T. od společníků 300 K za vedení, papír a inkoust! Laciný předseda. Od silničního výboru převzal štěrkování silnice na území hluckém. Lidem, kteří mu práci konají platí mizerně. Občanům z Dolněmčí platí za 1 q kamena s dovozem až na místo do Hluku 24 haléře. To už je více než špinavá mzda. Člověk se musí divit, že se najdou lidé, kteří mu takto otročí. Co jest náš F.T., praví nám jasně událost, kterou nutno veřejnosti sděliti. Jako sousední obec, tak i naše byla těžce postižena nekonečným množství myší které v jednotlivých polích podzimní setbu úplně zničily. K vyhubení myší bylo použito všech možných prostředků, které však selhaly. A když ani pilulky, ani pasti, ani ucpávání děr nepomohly, dáno dokonce dětem ve škole 2 dny prázdno, aby myši metlama ubíjely. Velicí malí chodili po 2 dny polem a myši utloukali. Ani to však nepomohlo. Při podzimním orání půdy tolik jich bylo vyoráno že s oráčem museli chodit jiní i se psy, aby je stačili ubíjet. Této sebeobrany v letošní bídě použil moudrý F.T. jako majitel honby, aby na spoluobčanech vymačkal 600 K náhrady za nepoškozené zajíce. Za tím účelem se dohodl se svým zastáncem advokátem Dostálem v Uh. Ostrohu, který občanům, kteří se psy myši chytali, zaslal následující dopis, nad jehož obsahem každý rozumný člověk zrovna koprní: Velectěný pane! Dle sdělení pana Františka F.T., jakožto nájemce honitby v Hluku honil jste proti zákazu a chodil proti zákonným ustanovením se svým psem po několik polí, na nichž má vypachtovanou honitbu pan F.T.. Ježto psi nejen zajíce chytali, ale je zejména z Hluckých polí do sousedních kotarů jak se samo sebou rozumí a jak každý majitel honitby potvrdí zaháněli, kdež střelci čekajíc na to zajíce ve velkém množství odstřelovali, spůsobil Jste i s ostatními stejně proti zákonným předpisům jednajícími rolníky panu F.T. a resp. I ostatním podílníkům velmi značnou škodu a to nejen pro rok letošní, nýbrž i pro léta budoucí, zejména pro rok 1912 tím, že samice byly zahnané a po většině odstřelené. Pan F.T. jest ochoten, aniž by další kroky pro tento případ oproti vám činil, vyrovnati se v smírné cestě částkou 600 K a žádám Vás proto, abyste se s ostatními pachateli dohodl a do 5 dnů v mém kanceláři rukou společnou a nerozdílnou tuto s ostatními pachateli účtovanou částku per 600 K jakož i útraty v celku per 35 K účtované zaplatil, ježto bych jinak buď pouze Vás anebo s libovolně volenými pachateli na zaplacení celého obnosu a to v částce vyšší nežli smírem požadované per 600 K se všemi útratami žaloval, a zůstalo by pak na Vaši vůli, zdali byste zaplacení celého obnosu poměrnou náhradu na ostatních provinilcích chtěl vymáhati. Veškeré útraty procesu s p. F.T. musil byste nésti ovšem jedině sám, neboť ty nemohl byste od ostatních žádati, ježto byste je zavinil sám tím, že Jste mu včas nezaplatil. Očekávejte, že ve vlastním zájmu po dobrém a bez útrat sporu dle tohoto vyzvání se zachováte, trvám s veškerou úctou Dr. Jos. Dostál. O tomto advokátském dopisu ať si myslí každý své. Na vysvětlenou podotýkáme jen, že má F.T. honbu za 1100 K. Sám si ji tak vysoko při dražbě vyhnal, poněvadž chce být neomezeným pánem v honitbě. Část pole hluckého pronajal občanům z Blatničky za 300 K. Platí tedy obci jen 800 K ze svého. I to je mu mnoho, ač velké obnosy na honitbě vydělává. Aby měl zajíce téměř úplně zdarma, chce pomocí advokáta vytlouci na obci 600 K, aby mohl zadarmo pít, na cizí útraty velkého pána dělat a jistým pánům v Uh. Ostrohu a v Uh. Hradišti laciné presenty dávat. To by každý dovedl! Týž p. F.T. začíná už volební obchůzku. Lozí z hospody do hospody, platí osmičky a čtvrtky, aby si udělal u nerozumných a otrockých lidí oko pro jarní volby obecní. Chce prý být purkmistrem v Hluku. Soudit se neustále s občany a chtít být jejich purkmistrem! K volbám už se začíná pracovat v kovárně p. mistra M. Červenky! Jistí pokrokoví páni, tiší rejpalové, už zase k němu lezou jako štěnice. Aby nachystali vhodnou kandidátní řeč p. Mistrovi!